Szóbeli témakörök a haladó osztályban angol nyelvből

[table id=47 /]

Haladó angol nyelvi osztály

szóbeli mintafeladatok

Az 1. és 2. feladat közül választhat a vizsgázó, azaz dönthet, hogy a mondatbefejezést vagy a fordítást választja. Mindkét feladat 5-5 mondatot tartalmaz, nyelvtani anyagát a listázott nyelvtani követelmények tartalmazzák.

1. Egészítsd ki a mondatokat!

If I had more time, ………..

Since January …………

I can’t find the book ………..

I have never …………….

2. Fordítsd le az alábbi mondatokat!

Kevesebbet fizettem a jegyekért, mint te.

Nem kellene olyan sok édességet enned.

Mikor épült ez az iskola?

Épp telefonáltam, amikor kezdődött a film.

3.

Képleírás

A képeket nem kell részletesen leírni, a képek illusztrációk a témához, a vizsgázónak a témáról kell beszélni, majd néhány kérdést kap, és beszélget a vizsgáztatóval. A vizsgázó a kérdéseket nem látja, csak a témát és a képeket kapja meg. Az alábbiakban olvasható néhány mintakérdés.

  • . Describe the two pictures.
  • . If you went on holiday, which place would you choose? Why?
  • . What do you need to pack if you go on holiday abroad?
  • . What is your dream holiday like?
  • . What means of transport do people use when they go on holiday?

 

A szóbeli felelet értékelési szempontjai:

  • . kommunikációs készség 5 pont
  • . beszédértés 5 pont
  • . szókincs 5 pont
  • . nyelvhelyesség 5 pont

Összesen: 20 pont

 

Felvételi követelmények angol nyelvből

a haladó angol nyelvi képzésű osztályba jelentkező tanulók számára

– Főnevek és többes számuk (megszámlálható, megszámlálhatatlan)

– Melléknevek fokozása

– Some, any, no, both, a lot, much, many, (a) litle, (a) few

– Helyes szórendek (kijelentő, kérdő, tagadó) képzése (alanyi kérdés!)

– Elöljárószók (időkifejezésekben, vonzatos igékkel, melléknevekkel)

– Névmások: személyes, birtokos, visszaható

– Be going to

– Used to

 

Igeidők:

Simple Present

Simple Past

Simple Future

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

 

Szenvedő szerkezet a

Simple Present

Simple Past

Simple Future

Present Continuous

Present Perfect igeidőkben

 

Feltételes mellékmondatok (I-II. típusok)

Függő beszéd )kijelentés, kérdés, felszólítás) az alábbi igeidők alkalmazásával:

Simple Present       R    Simple Past

Present Continuous R    Past Continuous

Simple Future         R    Future-in-the-past (would)

„Ugye” kérdés

Segédigék: do, be, have, must, have to, can, could, may, should, will, would Infinitive, Gerund/Infinitive

Szituatív nyelvhasználat: meghívás, kérés, tanácsadás, útbaigazítás, javaslat, felajánlás, kínálás kifejezése

Szövegértési gyakorlat kérdések vagy „lyukas szöveg” segítségével

Rövid, összefüggő történet fogalmazása megadott témáról