Felvételi követelmények angol nyelvből a haladó angol nyelvi képzésű osztályba jelentkező tanulók számára

– Főnevek és többes számuk (megszámlálható, megszámlálhatatlan)

– Melléknevek fokozása

– Some, any, no, both, a lot, much, many, (a) litle, (a) few

– Helyes szórendek (kijelentő, kérdő, tagadó) képzése (alanyi kérdés!)

– Elöljárószók (időkifejezésekben, vonzatos igékkel, melléknevekkel)

– Névmások: személyes, birtokos, visszaható

– Be going to

– Used to

Igeidők:

Simple Present

Simple Past

Simple Future

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

Szenvedő szerkezet a

Simple Present

Simple Past

Simple Future

Present Continuous

Present Perfect igeidőkben

Feltételes mellékmondatok (I-II. típusok)

Függő beszéd )kijelentés, kérdés, felszólítás) az alábbi igeidők alkalmazásával:

Simple Present R Simple Past

Present Continuous R Past Continuous

Simple Future R Future-in-the-past (would)

„Ugye” kérdés

Segédigék: do, be, have, must, have to, can, could, may, should, will, would Infinitive, Gerund/Infinitive

Szituatív nyelvhasználat: meghívás, kérés, tanácsadás, útbaigazítás, javaslat, felajánlás, kínálás kifejezése

Szövegértési gyakorlat kérdések vagy „lyukas szöveg” segítségével

Rövid, összefüggő történet fogalmazása megadott témáról