A  központi írásbeli vizsga kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője 2023. január 24-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola képviselőjének jelenlétében az 1-es és a 6-os termekben megtekintheti, azokról telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.


A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap (január 25.) végéig, tizenhat óráig, írásban teheti meg.

Az észrevételt a vizsgázó és szülője benyújthatja az intézménybe személyesen, illetve az aláírt észrevételt szkennelt formában az iskola e-mail címére (zrinyigimn@gmail.com) is eljuttathatja. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  Az észrevételekre az intézményvezető a felüljavítást követően határozatot küld, amely a
döntését tartalmazza. Az észrevétel benyújtására készült dokumentumot mellékeljük.

Az értékelőlapokat postán küldjük ki.